top of page
School Building

The Welsh language is one of the treasures of Wales. It is part of what defines us as people and as a nation. The Welsh Government’s ambition is to see the number of people able to enjoy speaking and using Welsh reach a million by 2050. This is certainly a challenging ambition, but a challenge they believe is worthwhile and necessary if we are to secure the vitality of the language for future generations. 

 

Staff and pupils at Mary Immaculate High School are playing their own part in achieving this ambition by challenging themselves to use a little Welsh each day – not just in their Welsh lessons but generally around the school.

These are some of the words and phrases that you can use to introduce a little bit of Cymraeg into your day:

Mae’r Gymraeg yn un o drysorau Cymru. Mae’n rhan o’r hyn sy’n ein diffinio fel pobl ac fel cenedl. Uchelgais Llywodraeth Cymru yw gweld miliwn o bobl yn gallu mwynhau siarad a defnyddio’r Gymraeg erbyn 2050. Does dim dwywaith fod hon yn uchelgais heriol, ond maent yn credu ei bod yn her werth chweil a bod angen gosod uchelgais o’r fath os ydym am sicrhau hyfywedd yr iaith ar gyfer cenedlaethau i ddod. 

Mae staff a disgyblion Ysgol Uwchradd Mair Ddihalog yn chwarae eu rhan eu hunain yn yr ymdrech i gyrraedd yr uchelgais hon drwy ddefnyddio ychydig bach o Gymraeg bob dydd – nid dim ond yn eu gwersi Cymraeg ond yn gyffredinol o gwmpas yr ysgol.

 

Dyma rhai geiriau ac ymadroddion y gallwch chi eu defnyddio er mwyn ychwanegu ychydig bach o Gymraeg i'ch diwrnod:

Bore Da!

Good Morning!

Dewch i mewn

Come in

Diolch

Thank you

Ga i...

May I... / Can I have... 

Dim siarad

No talking

Darllenwch

Read

Bendigedig

Wonderful

Gwych
 

Brilliant

Prynhawn da!

Good Afternoon!

Edrychwch ar y bwrdd

Look at the board

Gwrandewch

Listen

Gwyliwch y fideo

Watch the video

Dwylo i fyny

Hands out

Llyfrau i gadw

Books away

Llyfrau allan

Books out

Ga i fynd i'r tŷ bach os gwelwch yn dda?

May I go to the toilet please? 

Sefwch

Stand

Os gwelwch yn dda

Please

Eisteddwch

Be seated

Edrychwch

Look

Ysgrifennwch

Write

Dim gweiddi allan

No shouting out

Ardderchog

Excellent

Ga i ben/bapur os gwelwch yn dda? 

Can I have a pen / paper please? 

Cymraeg Bob Dydd 

RESPECT - CARE - COMPASSION - LOVE

bottom of page